VACCINIUS
The Son be fun
MAP of the city
An overview
Trixnix map
Town centre: o.trixnix.com

In English På norsk
The numbers are streets, and those are collections of poems. Number 1-12 are the walls of Trixnix, where 1-6 are Norwegian, and 7-12 are English. The letters are sites on Trixnix. By October 2021 almost all sites are down after being bombed. They will be put up again, though it will take a lot of time to do so. On my blogs aI will inform you about the achievements. Almost all streets are intact. One enters a place by putting the number or the letter in front of the address trixnix.com, as for instance 1.trixnix.com. Nummerne er gater, og disse er diktsamlinger. Nummer 1-12 utgjør muren til Trixnix, hvor 1-6 er norske, og 7-12 er engelske. Bokstavene er steder på Trixnix. I oktober 2021 er alle steder nede etter å ha blitt bombet. De vil bli satt opp igjen, men det vil ta mye tid å gjøre det. På bloggene mine vil jeg informere om framdriften. Nesten alle gater er intakte. Man går til en side ved å sette nummeret eller bokstaven foran nettadressen trixnix.com, som for eksempel 1.trixnix.com.
The rivers are traces of music. The well, and the rivers, are to be found on o0.trixnix.com. Elvene er musikk. Kilden, og elvene, er å finne på o0.trixnix.com.

♫ To the No cadet

The No cadet is the cadet of the Military Academy of the Army in Norway. This is a traditional though forgotten song which aI have arranged and made new lyrics to.

Til kadettene i Hæren

Dette er min tekst til en vise skrevet av Jørgen Moe (1813 - 1882) (det var han som sammen med Asbjørnsen samlet inn folkeeventyrene) (i en periode var han lærer på Krigsskolen) og som han kalte "Aftenhvile". Melodien er ved svenske Carl Michael Bellman (på den tiden var vi altså i union med Sverige). Jeg har gjort teksten min og mere moderne, og ikke så subtil som originalteksten kan oppfattes å være. Originaltekst og min tekst følger under notene. Der er også en forklaring, og et dikt.
Jeg fant sangen mens jeg selv gikk på Krigsskolen, og det må ha vært på biblioteket. Det var før tiden med internett. Jeg fikk en medkadett med på å lære den, og vi pleide å rigge oss til bakerst i bussen på ekspedisjoner og på vei til øvelser og underholde allmuen med kulturen.

Tonen til Bellman har jeg senere funnet på internett, men jeg fant den ikke på internett da jeg laget notene, så jeg skrev av lydgjengivelsen jeg tidligere hadde lastet ned, med støtte i de ufullkomne håndskrevne notater jeg hadde. Jeg skrev arrangementet 14. mars 2018, og samtidig føyde jeg til tredje vers på det diktet jeg hadde skrevet noen få år tidligere.

Ukjent av hvem (se her) er det gitt følgende opplysninger om Jørgen Moes dikt:

*Aftenhvile (fra Kadetternes sommerleir) Skrevet rundt 1845.
Trykt 1850 i Digtes. 72-73,og i Andet Oplag 1856. Christiania.
Trykt 1877 i: Samlede skrifter. Første Bind. Kristiania.
Omtalt av Jæger 1878:252; Jæger 1896:375 f; Grimnes 1929:100.

"Jørgen Moe: Samlede skrifter" er i dag å oppdrive fra antikvariater. Søk internett.

AFTENHVILE
(For Landkadetterne.)

Svøbt i blaalig Ølrøg staa
Aas og fjerne Skove;
Kjøle mod vor Grønning slaa
Pust fra Fjordens Vove.
Se, hvor smukt i Aftnens Skjær
Telteraden skinner her !
Vagten skridter sur og tvær,
Gisper og gad sove.

Sove, hvo der sove vil !
Vi har ikke Stunder :
Sangen klinger dobbelt mild.
Mens Naturen blunder.
Nu bag Aasen Solen drog,
Men en Sky dens Straaler tog.
Gir i Flamme-Epilog
Alle Dagens Under.

Og det unge, friske Sind
Er som Skyens Flade :
Alle Syner gaa derind
Funklende og glade.
Derfor Tonens bløde Klang
Bærer Skyens Digt i Sang
Over aftentause Vang
Fra vor Teltegade.


Min tekst


KADETTVISE
Tone: Aftenhvile i Lejren (Carl Michael Bellman)

I en kald og fuktig vakt,
Med stor trang til å få sove,
En kadett tar seg i akt.
Han er rustet til å love!
Teltene som ligger pent
Bakom stillingen er rent
Glade bilder på hva han
Ikke svakelig vil se an!

Det er norsk hva han har gitt
Livet til, og der er stunder
Da han ser hva som er blitt
Og får vondt av hver som blunder!
Det er vern han tenker på
Når hans skikkelse får rå.
I en kald og fuktig vakt
Er det styrke i vår landmakt!

Akt, mitt land, den kjerne sunn!
Den vil holde motet oppe.
Hver og en for landet funn:
Må vi også styrken toppe!
Må i øyeblikk det vis
Heder få og ære gies!
Og må selv kadetten se:
Det han mener skal han hilse.


Et dikt av meg


Dette var ett av de første diktene jeg skrev. Jeg skrev det rett etter at jeg var sluttet som instruktør på Krigsskolen, til avgangskullet Krigsskole I i 1996. Dessverre, kanskje, skrev jeg det for hånd på farget papir, og diktet er ikke fullstendig gjengitt i kullboka. Jeg har senere endret litt på det.

TIL EN PÅTROPPENDE OFFISER

Til deg på veg inn i det særlige liv
som samfunnets ytre imperativ:
Jeg hilser deg med ansvar.

Hør suset svakt, gjennom skog, over fjell.
Døsig skjult i brisen i dag. Og likevel:
I vinden en bønn om slektens vel;
det hviskes deg et ansvar.

Et ansvar for mestring av skarpt og skred,
for menneskers trygghet i krig og fred.
Med vinden øker suset.
Vør ydmykt det – vær vár.

Vær vár på krigens særegne krav,
men kjenn det manglende samsvar.
Vár var på ordrens klare bokstav,
men gjenkjenn de enkle svar.

Om du opptrer som leder – sterk og klar,
vær var: Din karisma er sårbar.
Bygg varlig på den tillit du har,
og kjenn vi vokser med ansvar.

Se opp og fram – mot frihet og fred,
og livets gitte forgjengelighet.
Og kjærlig vil brisen svalne ditt strev
i takk for det ansvar du tar.

1 comment:

Time on this blog is Norwegian time. ♫♪ 

Welcome be to leave a message, 
serious, or just for fun. ~ 
Kindly do no harm or damage: 
State your name. And kiss The Son.

The 12 Basic Stones of The Walls of the city